Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(08/04/2021 07:51)

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 07/4/2021 Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong Đảng bộ.

image

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động được nghe đồng chí Phạm Xuân Biền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Sau học tập Nghị quyết, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động thuộc đơn vị viết bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập Nghị quyết.

Nội dung viết thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở địa phương, đơn vị và liên hệ với trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân của các cán bộ, đảng viên là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.


Các tin khác

Lượt xem: 177
cdscv