Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8, các Nghị quyết số 33,35-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII).

(27/12/2018 08:17)

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 27/11/2018, Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các Nghị quyết số 33,35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, ngày 25/12/2018, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Nghị quyết số 33, 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong Đảng bộ.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động được nghe đồng chí Phạm Xuân Biền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong 04 nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Quán triệt, làm rõ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và phương châm chỉ đạo; các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Bộ Chính trị khóa XII.

Sau học tập Nghị quyết, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong các chi bộ trực thuộc viết bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nội dung viết thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở hệ thống Tòa án nhân dân, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân của các cán bộ, đảng viên là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

Vũ Thúy


Các tin khác

Lượt xem: 140
cdscv